Almelo, 25-5-2018


Met deze privacyverklaring willen wij transparant zijn in persoonsgegevens die wij verwerken en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. Wij verwerken alle persoonsgegevens op zo’n manier dat deze in overeenstemming is met de eisen die de Algemeen Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Strelkin slaat alleen persoonsgegevens op die direct afkomstig zijn van de betrokkene en door hem of haar verstrekt zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze (potentiële) kandidaten, sollicitanten, (potentiële) klanten, partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen, zakelijke relaties en bezoekers van onze website.


(Potentiële) kandidaten en sollicitanten

Bent u een (potentiële) kandidaat of sollicitant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u te kunnen bemiddelen naar een nieuwe (tijdelijke) baan. In het kader hiervan verwerken wij de volgende gegevens bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;

Het ID-bewijs mag bij de werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of je mag werken in Nederland. Ga je niet binnen vier weken voor ons aan de slag, dan wordt het ID-bewijs verwijderd.


Op het moment dat je via onze bemiddeling gaat werken:

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.


Strelkin legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.


Van kandidaten die (nog) niet via ons zijn bemiddeld naar aan andere baan zijn de bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor via onze bemiddeling hebt gewerkt. Indien je niet meer bemiddeld wilt worden kun je jezelf uitschrijven door contact met ons op te nemen. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door ons.
Indien je via ons bemiddeling hebt gewerkt zijn jouw persoonsgegevens beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.


Strelkin kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers:

 • Met het payrollbedrijf Flexvisie in Enschede hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Na onze bemiddeling wordt dit bedrijf jouw formele werkgever. Alle gegevens die nodig zijn voor de loonadministratie en andere taken en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het werkgeverschap geven wij daarom door aan FlexVisie. Het bedrijf is gevestigd aan de Institutenweg 39, 7521 PH Enschede en te bereiken op nummer 053-2068350, via de mail op info@flexvisie.nl op via de website www.flexvisie.nl;
 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-,opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen);
 • Opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement;
 • Individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij op jouw verzoek gegevens verstrekken of die ons op jouw verzoek informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;Derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of, op jouw verzoek, gegevens delen in verband met dataportabiliteit;
 • Overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.


(Potentiële) klanten

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. In het kader hiervan verwerken wij naast bedrijfsgegevens de volgende persoonsgegevens van contactpersonen binnen het bedrijf: naam, telefoonnummer, mailadres, functie en geslacht. De persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten bewaren wij tot uiterlijk 10 jaar na het laatste contact.


(Potentiële) leveranciers

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. In het kader hiervan verwerken wij naast bedrijfsgegevens de volgende persoonsgegevens van contactpersonen binnen het bedrijf: naam, telefoonnummer, mailadres, functie en geslacht. De persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten bewaren wij tot uiterlijk 10 jaar na het laatste contact.


Zakelijke relaties

Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van onze onderneming. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk. In het kader hiervan verwerken wij naast bedrijfsgegevens de volgende persoonsgegevens: naam, telefoonnummer, mailadres, functie en geslacht. De persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten bewaren wij tot uiterlijk 10 jaar na het laatste contact.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden of doeleinden geen uitvoering kunnen geven.

 

Bezoekers van onze website

Cookies
Voor een juiste werking van onze website maar ook voor analytische doeleinden maken wij gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites na een bezoek plaatsen op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Graag lichten wij u hieronder toe welke cookies gebruikt worden voor onze website en met welk doel:


Functionele cookies - Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert op uw apparaat.

Analytische cookies - De analytische cookies worden gebruikt voor het verzamelen van bezoekersstatistieken. Zo krijgen wij inzicht in bijvoorbeeld het functioneren van de website, de wijze waarop bezoekers surfen en welke pagina’s het meest bezocht worden.

Google Analytics - Strelkin maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Door middel van de Google Analytics Cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Google Analytics. Pseudo-anonieme persoonsgegevens zijn: locatie, besturingssysteem, browser, soort apparaat (tablet, mobiel of desktop), pagina’s die bekeken worden, hoe de bezoeker binnen is gekomen op de website en tijdsduur op de website. Een IP-adres is bijvoorbeeld niet zichtbaar en de informatie valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Medewerkers van Strelkin kunnen bij deze persoonsgegevens. In het privacybeleid van Google kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Gegevens van kinderen onder 16 jaar

Onze website heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons dan verwijderen wij deze informatie.


Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Ook als u een relatie van ons bent maken uw persoonsgegevens hier onderdeel van uit. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Voor de website maken wij ook gebruik van diverse externe partijen.


Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Strelkin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Wij verzoeken u bij dit verzoek een kopie identiteitsbewijs te voegen. Let wel, u dient uw BSN-nummer, alsook onderaan op uw identiteitsbewijs, te markeren. Verder dient u op uw kopie te vermelden dat de kopie wordt verstrekt ten behoeve van bovenstaand verzoek. Alleen op deze wijze kunnen wij ervoor zorgdragen dat alleen u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Strelkin neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij voor de website gebruikt van encryptie door een SSL-layer. Als u het idee heeft dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Contactgegevens:

Strelkin

Wierdensestraat 136

7604 BM Almelo

085-0471001

info@strelkin.com